Poslání a cíle projektu

Posláním projektu je podpořit pozitivní změny v chování veřejnosti k životnímu prostředí v oblastech, které dokážou svými činy sami ovlivnit. Smyslem projektu je naplnit myšlenku čistého města prostřednictvím komunikační kampaně.

 

Hlavním cílem projektu je nastartovat trvalou ekologickou výchovu a osvětu veřejnosti, která povede ke zlepšení fyzického vzhledu a podmínek životního prostředí ve městě a zároveň k větší ohleduplnosti veřejnosti vůči svému okolí. 

 

Specifické cíle, které budou projektem naplňovány, jsou:
  Vytvoření webového portálu jako jednoho ze základních nástrojů ekologické výchovy a osvěty;Vytvoření informačních materiálů pro přímé oslovení veřejnosti; Vytvoření propagačních předmětů - významných motivačních prvků pro zapojení veřejnosti do projektu;Vyhotovení a umístění informačních cedulí na vhodná, exponovaná místa;Uspořádání výstavy pro účely přímé demonstrace pozitivního a negativního chování vůči životnímu prostředí;Uspořádání soutěže za účelem přímého zapojení veřejnosti do procesu zlepšování fyzického vzhledu města.

 

Výchozí situace a potřebnost projektu

Z ohlasů a připomínek občanů k čistotě ve městě bylo zjištěno negativní vnímání. Obyvatelé si myslí, že Sokolov není čistým městem. Vadí jim především nepořádek u popelnic, povalující se odpadky, psí výkaly, odstavené autovraky. Na tato a podobná témata budou zaměřena environmentální osvěta a prevence.

Obecně je možné zaznamenat negativní projevy v chování lidí, které má zásadní vliv na čistotu ve městě. Zvyšující se počet stížností na nepořádek ve městě a bezohledné chování některých lidí (např. pejskařů) nutí zástupce města provádět taková opatření, která napomohou změnit chování a myšlení lidí, jež znečišťují životní prostředí všem obyvatelům a návštěvníkům ve městě. Mezi tato opatření patří v prvé řadě environmentální osvěta a výchova, snažící se nenásilnou formou změnit přístup obyvatel a návštěvníků k vlastnímu chování a čistotě.

Obsah projektu

Obsahem projektu jsou environmentální výchovné a osvětové aktivity mající za úkol podpořit změnu v chování a myšlení veřejnosti ve vztahu k životnímu prostředí a čistotě ve městě.

Projektem bude vytvořen webový portál, tiskové informační materiály a informační cedule. Do projektu je dále zahrnuta výstava, soutěž a nezbytná propagace.

Webový portál se stane základním zdrojem informací a prostředníkem mezi realizátory projektu a jeho cílovou skupinou.

Tiskové informační materiály poslouží k přímému oslovení cílových skupin projektu.

Informační cedule budou rozmístěny na předem vytipovaná místa ve městě tak, aby veřejnost informovaly o správném chování ve vztahu k čistotě ve městě.

 

Výstava k čistotě ve městě bude realizována v obou městech, tj. v Sokolově a Schwandorfu. Hlavním smyslem výstavy je přímá demonstrace pozitivního a negativního chování vůči životnímu prostředí a čistotě ve městě.

 

Soutěž si klade za cíl aktivně zapojit místní obyvatele do zvelebení fyzického vzhledu města.

 

Výsledky, které budou dosaženy
  Webový portálTiskové informační materiályPropagační předmětyInformační ceduleVýstavaSoutěž

 

Ad 1)

Jako hlavní distribuční kanál informací k občanům byl zvolen internet, konkrétně technologie www stránek. Webová prezentace bude vytvořena v jazyce HTML a FLASH, který podporuje nasazení zařízení umožňujících on-line práci s internetem prostřednictvím www prohlížeče. Součástí tvorby internetového portálu bude registrace domény, zprovoznění portálu a tvorba grafického a strukturálního designu. Internetový portál bude proveden v jednotném grafickém stylu, shodném s ostatními produkty tohoto projektu.

 

Součástí portálu budou tyto informace:
  všeobecné informace o kampaniinformace o jednotlivých problémech a jejich řešeníinformace o probíhajících akcíchinformace o možnostech nahlášení přestupkůdiskuzedětská sekcemapy

 

Ad 2)

V rámci projektu budou vyhotoveny tři druhy tiskových informačních materiálů:
   letáky pro jednotlivé problematiky,plakáty,plakáty do městských hromadných prostředků.

 

Tvorbě letáků a plakátů bude předcházet navržení jejich jednotného grafického zpracování a obsahu. Bude vytvořen jednotný grafický styl komunikační strategie – logo, grafický vzhled a motivy typické daný problém. Dle jednotného grafického stylu budou vyrobeny veškeré materiály, které vzniknou v průběhu realizace projektu. Na všech tištěných materiálech bude uvedeno heslo (motto) projektu, zadavatel projektu a odkaz na www stránky projektu. Umístění odkazu na informačních a propagačních materiálech má přispět k nárůstu návštěvnosti stránek a tím i informovanost občanů.

 

Ad 3)

Za účelem podpory projektu a zvýšení jeho povědomí budou vyhotoveny propagační předměty a propagační textil (trika). Jedná se o osvědčený způsob, jak propagovat projekt a zároveň aktivně zapojit veřejnost do projektu.

 

Ad 4)

Projektem budou vyhotoveny informační cedule, které budou následně umístěny na exponovaných místech, tj. k popelnicím, odpadkovým košům či na volná prostranství s intenzivním pohybem pejskařů. Jde o místa nejčastějšího negativního chování lidí ve vztahu k životnímu prostředí a vzhledu města jako takového.

 

Ad 5)

Výstava představí celý projekt. Pro účely přímé demonstrace pozitivního a negativního chování lidí vůči životnímu prostředí ve městě, v tom nejširším slova smyslu, bude realizována výstava ve městech Sokolov a Schwandorf. Vystavovat se budou panely s plakáty a konkrétními ukázkami jak to má a nemá být. Vystavovat se budou práce dětí ze základních škol, které budou rozpracovávat dané téma.

 

Ad 6)

Na obou stranách hranic (ve městech Sokolov a Schwandorf) proběhne v létě soutěž. Na české straně se bude jednat o soutěž o „Kvetoucí okno“ a na německé straně o podobnou soutěž. Smyslem soutěží je aktivně zapojit obyvatele měst do zlepšení fyzického vzhledu města a celkového ozelení bytových a rodinných domů. Cílem je mít rozkvetlé nejen městské prostory, ale také domy a zapojit do tohoto cíle spoluobčany.

 

Vybraní pracovníci města nahlášená okna během léta vyfotografují a zástupci měst podle předložených fotografií vyberou výherce. Ti budou upozorněni na umístění v soutěži a pozváni na setkání s p. starostou, kde dojde k předání výher. Soutěž bude hodnocena v každém městě zvlášť. Všechny informace o soutěži, stejně jako její výsledky budou umístěny na novém webovém portálu. Po ukončení soutěží v obou městech bude realizováno ve městě Sokolov společné zhodnocení celé soutěže.

 

Cílové skupiny

Veřejnost – obyvatelé měst Sokolov a Schwandorf, návštěvníci, turisté

 

Tematické zaměření projektu

Podpora ekologického uvědomění veřejnosti

  Jak se chovat ekologickyJak se chovat šetrně k životnímu prostředíŘešení problematik:
   psí výkalygrafityčerné skládkyvandalismusodhazování odpadků mimo sběrné košenepořádek kolem popelnicodstavené autovrakyodhazování žvýkaček a nedopalků cigaret na ulici

 

 

Zapojení města Schwandorf v jednotlivých aktivitách

 

  Webový portál – partner poskytne podklady a informace při tvorbě obsahu portáluTiskové informační materiály – partner poskytne podklady při tvorbě materiálů, zároveň obdrží určitý počet materiálů pro vlastní potřebuPropagační předměty – partner nebude zapojen, dle uvážení by mohl získat část předmětůInformační cedule - partner obdrží určený počet cedulí, které následně umístí ve svém územíVýstava – partner zrealizuje výstavu ve svém městěSoutěž – partner zorganizuje a vyhodnotí soutěž, poté proběhne společné zhodnocení

 

Harmonogram podle aktivit

 

Projekt je navržen v délce trvání 12 měsíců, se začátkem 1. 1. 2010.

Začal úklid Berkova
12. červenec 2022
Dnešním dnem začal úklid Berkova. Úklid by měl skončit koncem týdne.
Čištění rybníků
2. červenec 2012
Dne 29.6.2012 proběhlo vyčištění rybníků v Husových sadech a na Bohemii za spolupráce Městské policie a Hasičského záchranného sboru Sokolov. Město Sokolov všem zúčastněným děkuje za pomoc.
Akce ke Dni Země
30. duben 2012
Dne 27.4.2012 proběhla v Sokolově akce Den Země, které se zúčastnily všechny sokolovské školy. Školáci uklidily Areál Bohemia, Areál zdraví a Areál sportu od odpadků. Všem, kteří se zúčastnili město Sokolov děkuje! :) Více v odkazu Akce
Den Země
20. duben 2012
Dne 27.4.2012 proběhne v našem městě akce ke "Dni Země", kdy dojde k úklidu ploch Areálu zdraví a areálu Bohemia našimi školáky. Akce proběhne v případě vhodného počasí.
© Copyright 2010│Programování a grafika Softart s.r.o., Sokolov│Admin│www.softart.cz